Δικαιώματα Επιβατών που Ταξιδεύουν Αεροπορικώς

Δικαιώματα Επιβατών που Ταξιδεύουν Αεροπορικώς

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σε συνέχεια πρόσφατων αλλαγών (ματαιώσεις ή/και καθυστερήσεις πτήσεων), επιθυμεί να ενημερώσει το επιβατικό ότι για περιπτώσεις ματαίωσης πτήσης ή καθυστέρησης (άφιξης στον προορισμό) πέραν των 3 ωρών, όλοι οι αερομεταφορείς υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις πρόνοιες  του Ευρωπαϊκού  Κανονισμού 261/2004 (Δικαιώματα Επιβατών που Ταξιδεύουν Αεροπορικώς). 

Οι πρόνοιες προβλέπουν μεταξύ άλλων τα πιο κάτω:

– Σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού 261/2004, σε περίπτωση ματαίωσης μιας πτήσης ο επιβάτης έχει το δικαίωμα επιστροφής, εντός επτά ημερών, της αξίας του εισιτηρίου για την πτήση που έχει ακυρωθεί ή  τη μεταφορά του µε άλλη πτήση νοουμένου ότι εξυπηρετεί τον επιβάτη και υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων.

– το Άρθρο 9 του Κανονισμού, προνοεί ότι στους επιβάτες παρέχεται  φροντίδα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την παροχή γευμάτων και διανυκτερεύσεων μέχρι να διευθετηθεί εκ νέου η πτήση.

Τα πιο πάνω διευθετούνται απευθείας με τον αερομεταφορέα ή τον εκπρόσωπο του στους αερολιμένες.

– Περαιτέρω, οι επιβάτες που έχουν επηρεαστεί από τέτοιες αλλαγές (ματαιώσεις που έγιναν σε διάστημα κάτω των 14 ημερών από την πτήση και καθυστερήσεις πέραν των 3 ωρών), σύμφωνα με τον ίδιο Κανονισμό, δικαιούνται αποζημίωση από τους αερομεταφορείς, εκτός και αν η ματαίωση ή η καθυστέρηση έχει προκληθεί από έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται στα 250 ευρώ κατά άτομο για πτήσεις κάτω των 1500 χιλιομέτρων και στα 400 ευρώ κατά άτομο για πτήσεις άνω των 1500 χιλιομέτρων.

Τα παράπονα υποβάλλονται προς τις αεροπορικές εταιρείες είτε μέσω της ιστοσελίδας τους είτε μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα πρέπει να δίνεται εύλογο χρονικό διάστημα στην αεροπορική εταιρεία να ανταποκριθεί.

Περαιτέρω, πληροφορείστε ότι σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός 8 εβδομάδων από την παραλαβή του αιτήματος σας ή εάν δεν είσαστε ικανοποιημένοι με την απάντησή που σας έχει δοθεί, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον φορέα εφαρμογής του Κανονισμού στη χώρα όπου συνέβη το περιστατικό. Όσον αφορά περιστατικά που λαμβάνουν χώρα στους αερολιμένες της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρμόδιος φορέας για εξέταση του παραπόνου σας είναι το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. Τα παράπονα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: passengerrights@dca.mcw.gov.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματα των επιβατών επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_el.htm