Παραλαβή 4ων ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Παραλαβή 4ων ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο τη πολιτικής της Κυβέρνησης για σταδιακή αντικατάσταση των οχημάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας με ηλεκτροκίνητα οχήματα, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών έχει παραλάβει στις 07 Οκτωβρίου 2021, εκ μέρους του Τμήματος Περιβάλλοντος, τέσσερα ηλεκτροκίνητα οχήματα.

Η αγορά έγινε από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατόπιν ανάθεσης μετά από ανοικτή διαδικασία προσφορών, και το συνολικό κόστος αγοράς ανήλθε στο ποσό των €142.324,00 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ (€35.581,00 ανά όχημα).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο «Πολιτικής Συνοχής 2014-2020» με θέμα «Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, πληροφόρησης, επικοινωνίας και παρακολούθησης έργων» κατά 85% και από πόρους της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά 15%.

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι, μέχρι το τέλος του μηνός Οκτωβρίου 2021 αναμένεται η εγκατάσταση τεσσάρων σημείων φόρτισης στα κτήρια όπου στεγάζεται το Τμήμα Περιβάλλοντος (3 στη Λευκωσία και 1 στη Λάρνακα) με δυνατότητα φόρτισης των πιο πάνω ηλεκτροκίνητων οχημάτων εντός έξι ωρών.