Πλαίσιο Γενικής Πολιτικής για την Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Πλαίσιο Γενικής Πολιτικής για την Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες του που απορρέουν από το Άρθρο 17Α του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου (Ν. 112(Ι)/2004), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς, προχώρησε στις 20 Οκτωβρίου 2021 στον καθορισμό Πλαισίου Γενικής Πολιτικής για την Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Το Πλαίσιο Γενικής Πολιτικής διαμορφώθηκε μετά από διαβούλευση με τον Επίτροπο Επικοινωνιών, ο οποίος οφείλει, βάσει του άρθρου 19 του εν λόγω Νόμου, να το εφαρμόζει κατά την άσκηση των εξουσιών του.

Κατά τη διαμόρφωση του πλαισίου λήφθηκαν υπόψη, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα :

  • η βιώσιμη παροχή της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας,
  • η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος των χρηστών,
  • η διασφάλιση της εμπορικής ευελιξίας του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας,
  • η διασφάλιση σημείων πρόσβασης που να ικανοποιούν τις ανάγκες όλων των χρηστών σε αστικές, αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές,
  • η αξιοποίηση του ταχυδρομικού δικτύου του φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών του δημοσίου, ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και άλλων υπηρεσιών,
  • η δυνατότητα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας να συμβάλλει στην προστασία του γενικού δημόσιου συμφέροντος.

Το Πλαίσιο Γενικής Πολιτικής δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 11 Νοεμβρίου, 2021.