Προκήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια και τοποθέτηση σύγχρονων στάσεων και στεγάστρων λεωφορείου παγκύπρια

Προκήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια και τοποθέτηση σύγχρονων στάσεων και στεγάστρων λεωφορείου παγκύπρια

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι προκηρύχθηκε σήμερα, 18 Ιανουαρίου 2022, έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για την προμήθεια και την τοποθέτηση σύγχρονων στάσεων και στεγάστρων λεωφορείου σε όλη την Κύπρο, συνολικής αξίας €71,4 εκ. (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Η διάρκεια υλοποίησης του Συμβολαίου είναι πενταετής με εκτιμώμενη αξία €35 εκ.. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει πρόνοια επέκτασης €10 εκ., η οποία δύναται να χρησιμοποιηθεί για πρόσθετες παραγγελίες ή/και επιδιορθώσεις πεζοδρομίων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο για σκοπούς ασφάλειας και λειτουργικότητας με την τοποθέτηση των νέων στεγάστρων. Πρόσθετα, προβλέπεται δεκαπενταετής συντήρηση αξίας €5 εκ., όπως επίσης και ποσό €10 εκ. για παραγγελίες από τρίτους φορείς, όπως Δήμους, Κοινότητες, Σχολικές Εφορείες, εταιρείες λεωφορείων με Συμβόλαια Παραχώρησης, κτλ, οι οποίες θα καλύπτονται από δικά τους κονδύλια. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι υποδομές αυτές για να συντηρούνται θα περιέχονται στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Το Συμβόλαιο προβλέπει την τοποθέτηση:

  • 350 πυλώνων με ενσωματωμένη τεχνολογία,
  • 2.000 απλών πυλώνων,
  • 1.350 μικρών στεγάστρων,
  • 650 μεγάλων στεγάστρων για αστικές περιοχές,
  • 100 μεγάλων στεγάστρων κατάλληλων για ορεινές περιοχές,
  • επιδιόρθωση και επανατοποθέτηση πέραν των 600 υφιστάμενων στεγάστρων,
  • φωτοβολταϊκά συστήματα και σύνδεση με σταθερό δίκτυο παροχής ηλεκτρισμού, και
  • 200 ποδηλατοστατών για ενθάρρυνση της χρήσης του ποδήλατου και της πολυτροπικής διακίνησης με βιώσιμα μέσα.

Ο ενιαίος σχεδιασμός που εκπονήθηκε λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες και τα δεδομένα της Κύπρου και επιτυγχάνει ομοιομορφία, επεκτασιμότητα για προσαρμογή στον διαθέσιμο χώρο και τις ανάγκες χρήσης, προσβασιμότητα για χρήση από ΑμΕΑ, ασφάλεια και προστασία από καιρικές συνθήκες, φωτισμό, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πληροφορίες για τις διαδρομές των λεωφορείων που ανταποκρίνονται στην στάση.

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο στάδια:

Το πρώτο στάδιο αφορά στην επιλογή των Ενδιαφερόμενων Οικονομικών Φορέων, οι οποίοι ικανοποιούν τις απαιτήσεις συμμετοχής και αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο 2022.
Το δεύτερο στάδιο αφορά στην υποβολή πλήρους Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, όπως επίσης και δείγματος στεγάστρου ως επίδειξη τεχνικής ικανότητας από τους προσφέροντες. Η υποβολή των προσφορών αναμένεται να γίνει περί τον Ιούλιο 2022 και η κατακύρωση και υπογραφή συμβολαίου περί τον Οκτώβριο 2022.
Η τοποθέτηση των πρώτων σύγχρονων στάσεων και στεγάστρων αναμένεται να ξεκινήσει περίπου τρεις μήνες μετά, δηλαδή αρχές του 2023, εφόσον προβλέπεται η ετοιμασία τελικών πρότυπων και μετά η μαζική παραγωγή.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τα κριτήρια επιλογής του Οικονομικού Φορέα καθώς και για το αντικείμενο του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων www.eprocurement.gov.cy.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘAλΕΙΑ κατά 65% και από Εθνικούς Πόρους κατά 35% και εντάσσεται στο πλαίσιο αναβάθμισης των υποδομών των δημόσιων επιβατικών μεταφορών, με απώτερο σκοπό την παροχή βελτιωμένης και αυξημένης υπηρεσίας προς τους χρήστες των δημόσιων μεταφορών.

Το Έργο εμπίπτει στους στόχους των στρατηγικών σχεδιασμών της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υφυπουργείου Τουρισμού, των Δήμων και Κοινοτήτων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εξειδικευμένων σχεδιασμών που γίνονται για τη μετάβαση στη βιώσιμη κινητικότητα και την πράσινη ανάπτυξη.

Η προώθηση του έργου θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις στη βελτίωση της ασφάλειας των επιβατών, την εικόνα και την βιωσιμότητα των δημόσιων επιβατικών μεταφορών και των αστικών περιοχών, ενώ υποστηρίζει τη βιωσιμότητά τους. Επιπλέον, προάγει την πολυτροπικότητα στις διακινήσεις, υποστηρίζει την τουριστική ανάπτυξη, την εξυπηρέτηση απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών, και συμβάλλει στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αυτή προκαλεί.