Προκήρυξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ αστικής περιοχής Επαρχίας Πάφου

Προκήρυξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ αστικής περιοχής Επαρχίας Πάφου

Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνών και Έργων ανακοινώνει την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την ευρύτερη αστική περιοχή της Επαρχίας Πάφου, με εκτιμώμενη αξία €235.000 συν Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένου ποσού προαίρεσης €25.000 συν Φ.Π.Α) και με διάρκεια εκτέλεσης συμβολαίου ίση με 14 μήνες.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσα από το σύστημα του eProcurement έχει οριστεί η 20η Ιουνίου 2022.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την ευρύτερη αστική περιοχή της Επαρχίας Πάφου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη όλα τα σχετικά ολοκληρωμένα έργα και σχέδια, τις μελέτες και τα έργα που προωθούνται ήδη, καθώς και αυτά που έχουν υλοποιηθεί. Θα δοθεί επίσης έμφαση στην ανάπλαση για την αναζωογόνηση των αστικών πυρήνων, μέσα από συγκεκριμένα μέτρα βιώσιμης κινητικότητας. Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ της Επαρχίας Πάφου θα βασίζεται στις νέες οδηγίες του ELTIS (2019).

Βασικός στόχος του ΣΒΑΚ είναι η ικανοποίηση των αναγκών κινητικότητας των ατόμων και η δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος αστικών μεταφορών μέσα από την:

  • Εξασφάλιση της προσβασιμότητας που παρέχεται από το δίκτυο μεταφορών σε όλους.
  • Ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και του αστικού σχεδιασμού.
  • Διασφάλιση της προσωπικής ασφάλειας και της ασφάλειας στο σύστημα μεταφορών.
  • Μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου, της κατανάλωσης ενέργειας και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.
  • Αύξηση της αποδοτικότητας και τη βελτίωση του λόγου κόστους-αποτελεσματικότητας της μεταφοράς προσώπων και αγαθών.

Σημειώνεται ότι, το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 85%, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», και κατά 15% από εθνικούς πόρους.