Σε εφαρμογή το Σχέδιο Επιχορήγησης Αγοράς Ηλεκτρικού Ποδηλάτου από τις 17 Ιανουαρίου 2022

Σε εφαρμογή το Σχέδιο Επιχορήγησης Αγοράς Ηλεκτρικού Ποδηλάτου από τις 17 Ιανουαρίου 2022

Υλοποιώντας την πολιτική της Κυβέρνησης για μετάβαση στις πράσινες μεταφορές και τη βιώσιμη κινητικότητα, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων – Κατηγορία Χορηγίας Η14 (υποβοηθούμενης ποδηλάτησης). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Οδικών Μεταφορών από τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου, στις 11 το πρωί, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022, στις 10 το πρωί. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για την α’ φάση του Σχεδίου ανέρχεται στις €240,000.

Το Σχέδιο χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το μέγιστο ποσό χορηγίας είναι τα €1,000 και η μέγιστη τιμή αγοράς του ηλεκτρικού ποδηλάτου, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €6,000. Υπογραμμίζεται ότι τα ηλεκτρικά ποδήλατα που πωλούνται σε τιμή μεγαλύτερη των €6,000, δεν θα τυγχάνουν επιχορήγησης. Οι αιτήσεις που θα πληρούν τις προϋποθέσεις θα εξετάζονται κατά σειρά προτεραιότητα υποβολής (first-come, first-served).

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι μόνο φυσικά πρόσωπα. Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.ev.gov.cy στον Οδηγό του Σχεδίου (Κατηγορία Η14). Διευκρινίζεται ότι η ενσωματωμένη μπαταρία στον σκελετό του ποδηλάτου, που αναφέρεται στην παράγραφο 3.10(γ)(ii) του Οδηγού του Σχεδίου, μπορεί να είναι τύπου “Built in” ή “Fit in”.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων παρατίθενται πιο κάτω (α) η οθόνη με τα πεδία που θα κληθούν να συμπληρώσουν, και (β) το περιεχόμενο των πτυσσόμενων μενού για την Κατηγορία Ταυτοποίησης Αιτητή.

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη Κατηγορία αφορά μόνο την επιχορήγηση για αγορά καινούργιου ηλεκτρικού ποδηλάτου, ως Επιλογή Χορηγίας θα είναι προκαθορισμένη μόνο η «Η14 – Καινούργιο ηλεκτρικό ποδήλατο (υποβοηθούμενης ποδηλάτησης)».

(α) Οθόνη

(β) Κατηγορία Ταυτοποίησης Αιτητή

Σημειώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αίτησης, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι με έγγραφο, που δεν περιλαμβάνεται στα πιο πάνω (π.χ. διαβατήριο, ταυτότητα άλλου κράτους), πρέπει να αποταθούν στο πλησιέστερο Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για καταχώρηση τους εκ νέου, προσκομίζοντας το διαβατήριο ή την ταυτότητα άλλου κράτους, την ταυτότητα αλλοδαπού, την άδεια οδηγού και τους τίτλους εγγραφής των οχημάτων τους.

Το Σχέδιο εντάσσεται στο Γενικό Πλαίσιο Πολιτικής για την Προώθηση της Χρήσης Ηλεκτρονικών Οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών και στην ευρύτερη στρατηγική για προώθηση εναλλακτικών τρόπων διακίνησης, πέραν της διακίνησης με αυτοκίνητο. Η προσπάθεια στοχεύει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών και των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και των αέριων ρύπων.

Τα αποτελέσματα της α’ φάσης του Σχεδίου θα τύχουν αξιολόγησης και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων θα εξετάσει την ένταξη σε αντίστοιχα Σχέδια που θα προωθηθούν μελλοντικά, περισσότερων κατηγοριών ποδηλάτων υποβοηθούμενης ποδηλάτησης.