Σε πλήρη ψηφιοποίηση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών προχωρά το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Σε πλήρη ψηφιοποίηση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών προχωρά το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Στην πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών και των υπηρεσιών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) προχωρεί το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Προς τον σκοπό αυτό, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του ΥΕΚΨΠ υπέγραψε σχετική Σύμβαση συνολικής αξίας €7.521.811,50 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το κόστος ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος και αγοράς του μηχανογραφικού εξοπλισμού περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος_το Αύριο». Ημερομηνία έναρξης του Έργου ορίστηκε η 1η Ιουνίου 2022.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο και τις διαδικτυακές υπηρεσίες του. Στόχος του Έργου είναι η πλήρης αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών του ΤΟΜ και η εξυπηρέτηση μέσω διαδικτύου των νομικών και φυσικών προσώπων που συνεργάζονται με το Τμήμα, ώστε όλες οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται διαδικτυακά.

Ο στρατηγικός στόχος του ΤΟΜ είναι η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, μέσω της δημιουργίας ενός νέου και σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος που θα διευκολύνει την επικοινωνία, θα βελτιώνει τη διαχείριση πληροφοριών και θα αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες που εκτελούνται από τους άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους χρήστες των υπηρεσιών του Τμήματος (υπάλληλοι ΤΟΜ, ΚΕΠ, ΚΕΠΟ, ΙΚΤΕΟ, Σχολές Οδηγών, τρίτους φορείς, λοιπά κυβερνητικά τμήματα, κλπ) και τους πολίτες. Το Έργο αποσκοπεί στη μέγιστη αξιοποίηση και χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες, καθώς και στη χρήση των οριζόντιων εφαρμογών του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, όπως τη διαδικτυακή πύλη ασφαλείας «Αριάδνη».

Μεταξύ άλλων, με την υλοποίηση του νέου Συστήματος αναμένεται να μειωθεί η γραφειοκρατία και ένα επιταχυνθεί ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών του ΤΟΜ. Επιπρόσθετα, θα δοθεί έμφαση στη συγκέντρωση και την ενοποίηση των διάφορων πληροφοριών που αφορούν το ΤΟΜ, ώστε αυτές να δίνονται στους ενδιαφερόμενους σε απλή και κατανοητή μορφή. Την ίδια ώρα, η διαδικτυακή διεκπεραίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η μεγάλη μείωση της χρήσης χαρτιού συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση του Τμήματος.

Το νέο Σύστημα αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Σε γραπτή του δήλωση, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη του μεγάλου αυτού έργου της ψηφιοποίησης του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, που είναι σε ευθυγράμμιση με την ευρύτερη στρατηγική της Κυβέρνησης για μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Σύμφωνα με τον κ. Καρούσο, «το Τμήμα Οδικών Μεταφορών εισέρχεται πλέον σε νέα εποχή, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης. Μέσα από την ψηφιακή διεκπεραίωση των διαδικασιών και των υπηρεσιών που προσφέρει το Τμήμα, θα βελτιωθεί αισθητά η εξυπηρέτηση των πολιτών και, ταυτόχρονα, θα ενισχυθεί η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα του Τμήματος».