Τροποποητικός Νόμος για την ασφάλεια των οδικών υποδομών

Τροποποητικός Νόμος για την ασφάλεια των οδικών υποδομών

O περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα ενέκρινε την πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, για τροποποίηση του περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών νόμου τους 2011 [Ν.8(Ι)/2011]. Ο εν λόγω τροποποιητικός νόμος αφορά σε εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2019/1936, μετά από την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/96/ΕΚ περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών. Η νέα Οδηγία στοχεύει στη βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας και συγκεκριμένα στη μείωση κατά το ήμισυ των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από οδικές συγκρούσεις, σύμφωνα με τον πανευρωπαϊκό στόχο, με ορίζοντα το 2030.

Το υπό αναφορά Νομοσχέδιο ακολουθεί την προσέγγιση τους «ασφαλούς συστήματος», η  προσέγγιση του οποίου στοχεύει σε ένα σύστημα οδικής κυκλοφορίας που να που να συγχωρεί τα ανθρώπινα λάθη των χρηστών του, τα οποία αναπόφευκτα θα συμβαίνουν, και να αποτρέπει την κατάληξη τους σε οδικές συγκρούσεις ή να περιορίζει τις συνέπειες των συγκρούσεων, για να μην επιφέρουν θανάτους ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Το Νομοσχέδιο αυτό τροποποιεί την εφαρμογή διαδικασιών για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια, τους ελέγχους οδικής ασφάλειας, τις επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας και εισάγει την αξιολόγηση ασφάλειας ολόκληρου του οδικού δικτύου και τη δυνατότητα προσαρμογής της οδικής σήμανσης και σηματοδότησης στα αυτοματοποιημένα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης. Επίσης, περιλαμβάνει νέα πρόνοια για τη διασφάλιση των αναγκών των «ευάλωτων χρηστών» της οδού, εφόσον αυτοί αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό των οδικών θανάτων.

Το Νομοσχέδιο επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του βασικού Νόμου, πέραν του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου και των αυτοκινητοδρόμων, σε κύριους οδικούς άξονες. Σημειώνεται ότι στο εν λόγω Νομοσχέδιο εμπίπτουν και έργα οδικών υποδομών, τα οποία υλοποιούνται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για την πρακτική εφαρμογή της Νομοθεσίας, έχουν ήδη δρομολογηθεί συγκεκριμένες δράσεις με τους αρμόδιους φορείς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ενώ η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Νομοσχεδίου και σε κύριους άξονες, αναμένεται να επιφέρει θετικές επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια σε εθνικό επίπεδο, προς ικανοποίηση των πιο πάνω πανευρωπαϊκών στόχων τους οποίους η Κύπρος έχει υιοθετήσει μέσω και άλλων στοχευμένων δράσεων που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας για την περίοδο 2021-2030.